Algemene Voorwaarden

Uw behandeling vraagt om een nauwkeurige planning en afstemming in mijn praktijk. Bent u desondanks toch door omstandigheden verhinderd, dan vraag ik u nadrukkelijk mij minimaal 2 werkdagen van te voren hierover te berichten. Bij afzeggingen binnen 2 werkdagen of wanneer u 3 of meermalen heeft afgezegd, breng ik u 50 % van de kosten in rekening. Voor het niet verschijnen op een gemaakte afspraak zonder afzegging, breng ik de gereserveerde tijd in rekening.

Artikel 1. Algemeen

rinas-beauty-massage.nl is een domeinnaam van rinasbeautymassage.nl

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (diensten en leveringen) en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Rina's Beauty & Massage.

1.2  Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van Rina's Beauty & Massage betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3  Rina's Beauty & Massage wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

1.4  Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Rina's Beauty & Massage. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Rina's Beauty & Massage zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Rina's Beauty & Massage.

1.5  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2. Definities

2.1  Rina's Beauty & Massage: Rina's Beauty & Massage en/of diens dochterondernemingen en/of rechtsopvolger(s).

2.2  Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Rina's Beauty & Massage de Overeenkomst heeft gesloten.

2.3  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.4  Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Rina's Beauty & Massage aan de klant.

2.5  Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.

2.6  Producten: de producten die door Rina's Beauty & Massage op haar internetsite worden aangeboden.

2.7  Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

2.8  Internetsite: www.rinas-beauty-massage.nl / www.rinasbeautymassage.nl  

2.9  Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1  Alle aanbiedingen van Rina's Beauty & Massage, alsmede de door Rina's Beauty & Massage opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2  Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door Rina's Beauty & Massage schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Rina's Beauty & Massage beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.3  Rina's Beauty & Massage heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Rina's Beauty & Massage zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

3.4  De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Rina's Beauty & Massage opgegeven informatie juist en volledig is.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Rina's Beauty & Massage zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken.

4.2  Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigings e-mail binden Rina's Beauty & Massage niet.

4.3  Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Rina's Beauty & Massage.  Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de klant.

Artikel 5. Levering

5.1  Alle door Rina's Beauty & Massage, genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Rina's Beauty & Massage bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

5.2  Overschrijding van de door Rina's Beauty & Massage opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.

5.3  Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Rina's Beauty & Massage schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen dertig (30) werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

5.4  Rina's Beauty & Massage levert uitsluitend aan adressen in Nederland en België. Alle opdrachten worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Vertragingen in de levering geven geen recht op annulering van de opdracht of schadevergoeding.

Artikel 6. Prijzen

6.1  Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2  Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Rina's Beauty & Massage zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

Artikel 7. Betaling

7.1  Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Rina's Beauty & Massage van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. De klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. Rina's Beauty & Massage kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Rina's Beauty & Massage van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.

7.2  Betalingen kunnen worden gedaan via internetbankieren in de eigen beveiligde bankomgeving. De volledige aankoopprijs van alle bestellingen dienen door de klant vooruit te worden betaald, volgens de door ons op de webshop aangegeven betalingsmogelijkheid en door de klant gekozen betaalmethode. 

7.3  Rina's Beauty & Massage is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

Artikel 8. Ontbinding 

8.1   Nadat de klant de bestelde producten van eenzelfde bestelling heeft ontvangen, kan de klant gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met Rina's Beauty & Massage, zonder opgave van redenen, ontbinden. Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan zijn voor rekening van de klant.

8.2   Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan Rina's Beauty & Massage.

8.2.2   Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.2.3   De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

8.2.4   De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door Rina's Beauty & Massage vastgesteld retouradres . Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wenst te behouden.

8.2.5   Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

8.2.6   De klant draagt de kosten van het terugzenden van de producten. 

Verplichtingen van Rina's Beauty & Massage bij herroeping

8.3.1   Als Rina's Beauty & Massage de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

8.3.2  Rina's Beauty & Massage vergoedt alle betalingen van de klant, exclusief eventuele leveringskosten door Rina's Beauty & Massage in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Rina's Beauty & Massage aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.3.3  Rina's Beauty & Massage gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

8.3.4   Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Rina's Beauty & Massage de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

8.3.5  Rina's Beauty & Massage behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.

8.4  Rina's Beauty & Massage kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

8.5   Bij gebruikmaking van een couponkorting geldt een minimum netto te besteden bedrag. Ingeval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing. Mocht u door het retourneren van een product of producten beneden het minimum netto te besteden bedrag komen, wordt de volledige couponkorting met de retour verrekend.

Artikel 9. Reclame en garanties

9.1  De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Rina's Beauty & Massage daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

9.2  Product afbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.

9.3  Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:
–  de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Rina's Beauty & Massage en/of leverancier LakShmi;
–  de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
–  Rina's Beauty & Massage niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
–  de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

9.4  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Rina's Beauty & Massage de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

9.5  Klachten over gebreken verjaren in ieder geval twee jaar na het tijdstip van afleveren van producten.

9.6  De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Rina's Beauty & Massage.

Artikel 10. Gebruik internetsite

10.1    Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay out en vormgeving van de internetsite rusten bij Rina's Beauty & Massage en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze internetsite erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop.

10.2    De informatie op de internetsite wordt door Rina's Beauty & Massage met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Rina's Beauty & Massage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10.3    De internetsite bevat hyperlinks naar andere internetsites die door derden worden onderhouden. Rina's Beauty & Massage heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze internetsites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite.

10.4    Rina's Beauty & Massage draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.

10.5    Rina's Beauty & Massage garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten

10.6    De door Rina's Beauty & Massage opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

11.1  Rina's Beauty & Massage verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar privacy statement.

11.2  De persoonsgegevens die u via onze website aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen of voor een workshop aan te melden, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

11.3  Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Artikel 12. Plichten van de klant

12.1   Indien de klant via de internetsite een account bij Rina's Beauty & Massage aanvraagt, verschaft Rina's Beauty & Massage na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

12.2   De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.

12.3   De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Rina's Beauty & Massage mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1    Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

13.2    Rina's Beauty & Massage is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Rina's Beauty & Massage is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

13.3   Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Rina's Beauty & Massage, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Rina's Beauty & Massage te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Rina's Beauty & Massage, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 14. Inschakeling derden

14.1  Rina's Beauty & Massage is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij een onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van Rina's Beauty & Massage te handelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.

14.2   De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 13, gelden mede voor deze derden.

Artikel 15. Overmacht

15.1   Indien Rina's Beauty & Massage als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Rina's Beauty & Massage gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de klant jegens Rina's Beauty & Massage enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel klant als Rina's Beauty & Massage gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1  Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

16.2  Alle geschillen welke tussen Rina's Beauty & Massage enerzijds en klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Rina's Beauty & Massage worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assendelft. 

Rina's Beauty & Massage, gevestigd aan Zwarte Ring 58, 1567 EG te Assendelft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.rinas-beauty-massage.nl Rina's Beauty Massage, Zwarte Ring 58 te Assendelft, 06-11314246

Rina Sinay is de Functionaris Gegevensbescherming van Rina's Beauty & Massage en is te bereiken via Rinas.BMTM@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rina's Beauty & Massage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van

de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lakshmi.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rina's Beauty & Massage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Rina's Beauty & Massage neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rina's Beauty & Massage) tussen zit. Rina's Beauty & Massage gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Sara Salonsoft, om afspraken over te leveren diensten in te plannen om u als klant naar tevredenheid te kunnen bedienen van diensten en/of producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rina's Beauty & Massage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Administratieve doeleinden zolang wij deze volgens de belastingdienst dienen te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rina's Beauty & Massage verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rina's Beauty & Massage gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Rinas.BMTM@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rina's Beauty & Massage zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Rina's Beauty & Massage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rina's Beauty & Massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via rinas.bmtm@gmail.com